parallax background

Kancelaria
Notarialna
w Sosnowcu


Kancelaria notarialna Sosnowiec prowadzona
w formie spółki cywilnej przez notariuszy Patrycję Mikulewicz oraz Paulinę Zyga oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podtrzymując długoletnie tradycje polskiego notariatu, zapewniamy swoim Klientom profesjonalne, uczciwe, rzetelne i bezstronne świadczenie usług, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania tajemnicy zawodowej, a także indywidualne podejście do każdej sprawy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu gwarantujemy klientom najwyższą jakość oferowanych usług.

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum Sosnowca na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 44A w lokalu nr 3. 

Notariusze w SosnowcuPatrycja Mikulewicz

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2014 - 2017 odbyłam aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego złożyłam ślubowanie przed Prezesem Rady Izby Notarialnej w Katowicach, uzyskując status zastępcy notarialnego. Wykonując zawód zastępcy notarialnego zdobywałam doświadczenie zawodowe odbywając liczne zastępstwa w Kancelariach Notarialnych położonych na terenie województwa śląskiego, w tym w Katowicach, w Siemianowicach Śląskich, w Gliwicach, w Dąbrowie Górniczej, w Zabrzu, w Tychach, w Rudzie Śląskiej, w Częstochowie oraz w Rybniku. W 2020 roku zostałam powołana na stanowisko notariusza w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości.

         

 Dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także zdobytemu doświadczeniu, zapewniam swoim Klientom profesjonalne, uczciwe, rzetelne i bezstronne świadczenie usług przy jednoczesnym zagwarantowaniu indywidualnego podejścia do sprawy każdego Klienta.

Paulina Zyga

Studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po przeprowadzeniu się z Wrocławia na Śląsk podjęłam decyzję o związaniu swojego życia zawodowego z notariatem. Aplikację notarialną odbyłam w Izbie Notarialnej w Katowicach, w trakcie której zdobyłam niezbędną wiedzę, a praca w różnych Kancelariach Notarialnych pozwoliła mi zdobyć praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu notariusza. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego i złożeniu ślubowania przed Prezesem Izby Notarialnej w Katowicach uzyskałam status zastępcy notarialnego. Swoje zawodowe umiejętności miałam możliwość rozwijać pracując jako zastępca notarialny w Kancelarii Notarialnej w Rybniku.

         

 Wieloletnie doświadczenie, szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna, a zarazem życzliwe oraz indywidualne podejście do każdego Klienta - jeżeli tego Państwo oczekujecie od notariusza, to pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

Czynności notarialne


Szanowni Państwo, bardzo zależy nam na zachowaniu należytej staranności w przygotowaniu każdej czynności notarialnej, w związku z czym prosimy o dostarczenie do Kancelarii dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego bądź aktu poświadczenia dziedziczenia przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty, na podstawie których dokonywane są czynności notarialne, zostały poddane szczegółowej analizie pozwalającej zapewnić Państwu bezpieczne i prawidłowe przeprowadzenie każdej czynności. Wszelkie wymagane dokumenty powinny zostać przez Państwa przedłożone w oryginale.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne,
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
5) sporządza poświadczenia,
6) spisuje protokoły,
7) sporządza protesty weksli i czeków,
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
11) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wśród najczęściej zawieranych aktów notarialnych warto wskazać w szczególności na następujące:

umowy sprzedaży,
umowy darowizny,
umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
ustanowienie hipoteki,
ustanowienie służebności bądź użytkowania,
umowy zamiany,
umowy o dożywocie,
umowy o dział spadku,
umowy o zniesienie współwłasności,
umowy o podział majątku wspólnego,
umowy majątkowe małżeńskie,
pełnomocnictwa,
umowy spółek oraz ich zmiany,
oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

W ramach dokonywanych czynności notarialnych notariusz sporządza odpisy, wypisy, wyciągi oraz kopie dokumentów, a ponadto poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na okazanych dokumentach, wzory podpisów, datę okazania dokumentów czy też datę pozostawania danej osoby przy życiu.

Czynności notarialnych polegających na poświadczeniu odpisów, wyciągów lub kopii za zgodność z okazanymi dokumentami, własnoręczności podpisów, wzorów podpisów, daty okazania dokumentów oraz daty pozostawania danej osoby przy życiu, notariusze w miarę możliwości dokonują na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do ich przygotowania zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

 

Opłaty notarialne 2024Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani dokonaniem danej czynności notarialnej, przygotujemy dla Państwa szczegółową informację
dotyczącą wysokości wszystkich wymaganych opłat, podatków oraz wynagrodzenia należnego notariuszowi za sporządzenie czynności notarialnej.

Ponadto uprzejmie informujemy, że płatności za dokonane czynności notarialne mogą zostać zrealizowane zarówno gotówką, przelewem, jak i kartą.

Wszelkie informacje udzielane w związku z zamierzonymi przez Państwa czynnościami notarialnymi są bezpłatne.


TAKSA NOTARIALNA


Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, jednak nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danego rodzaju czynności określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza należy powiększyć o należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

PODATKI


Notariusz jest płatnikiem następujących podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, a także podatku od spadków i darowizn od dokonywanych w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania. Notariusz jako płatnik jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności prawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Z tytułu wykonywania przez notariusza obowiązków płatnika nie jest pobieranie jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

OPŁATY SĄDOWE


Jeżeli akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy należną opłatę sądową oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej.

Notariusz jest zobowiązany uzależnić sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobrane opłaty sądowe notariusz przekazuje na rachunek bankowy właściwego Sądu Rejonowego.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych